Štěpán Starosta, publikován 01. 08. 2017, editován 25. 03. 2018

Obvyklou reprezentací reálných číslech v počítači je formát s plovoucí čárkou s omezenou pamětí pro cifry a exponent čísla. Na příkladu si uvedeme, jak jednoduše mohou vzniknout chyby v takovém systému a jak lze takové chyby naivně odhadnout.

$\DeclareMathOperator{\fl}{fl} \newcommand\Fl[1]{\fl \left ( #1 \right)}$

Kolik je třeba podložek?

Kapitán Raketka dohlíží na stavbu své nové vesmírné lodi. Stavba se blíží ke konci a čelí následujícímu problému. Dodavatel, Nadvesmírná kovová korporace, spletl objednávku a dodal jednu miliardu špatných podložek pod šrouby. Potíž je v tom, že podložky mají příliš velkou hmotnost. Maximální přípustná hmotnost všech podložek je $L = 1{,}25 \cdot 10^{6}$ kg. Podložky jsou kulaté o vnějším poloměru $R = 0{,}04$ mm.

Kapitán Raketka požádá svého inženýra Trumfa, aby podložky opravil. Tedy aby jim snížil hmotnost tím, že zvětší jejich vnitřní poloměr. Hledanou novou hodnotu vnitřního poloměru budeme značit $r$. Zároveň ho žádá, aby z důvodu bezpečnosti jejich vnitřní poloměr $r$ zvětšil co nejméně. Situace je zobrazena na obrázku č. 1.

Podlozka

Obrázek č. 1: Kulatá podložka pod šroub. Vnější poloměr je $R$. Inženýr Trumf má nalézt nový vnitřní poloměr $r$ a vyříznutím šrafované části snížit hmotnost podložek.

Kapitán Raketka je věhlasný racionálně uvažující hrdina a potřebuje, aby mu inženýr Trumf dodal nějakou racionální hodnotu. Jeho vybavení si dokonce poradí s jakoukoliv racionální hodnotou, tedy inženýr Trumf není v tomto směru omezen a má husté pole působnosti.

Na Zemi se na druhý pokus podařilo ustanovit hodnotu konstanty $\pi$ na $3{,}14$. Politická obratnost Kapitána Raketky je navíc taková, že v jeho blízkosti je tato hodnota rovna $1$. To inženýru Trumfovi jistě pomůže!

Řešení

Inženýr Trumf si vezme papír a tužku. V tabulkách si vyhledá plošnou hustotu podložek a zjistí, že je to $10{,}1$ kg/mm2. Musí tedy platit \[ (1 \cdot R^2 - 1 \cdot r^2) \cdot 10^9 \cdot 10{,}1 < L, \] kde $R$ je vnější poloměr podložky, $r$ je hledaný vnitřní poloměr podložky a $L$ je celkový limit na hmotnost všech podložek. Označme $Q = 10^9 \cdot 10{,}1$. Dostaneme \[ r \geq \sqrt{R^2 - \frac{L}{Q}}. \] Protože má najít co nejmenší hodnotu $r$, bude řešit rovnost \begin{equation} \label{eq:rovnost} r = \sqrt{R^2 - \frac{L}{Q}}. \end{equation} Do svého počítacího stroje zadá údaje a ten mu vrátí \[ \sqrt{R^2 - \frac{L}{Q}} = 0{,}038421836. \] Inženýr Trumf nechce nechat nic náhodě a proto raději vezme hodnotu $r$ o něco vyšší. Přesněji zvýší o 1 poslední cifru, tedy finálně nastaví \[ r = 0{,}038421837. \] Provede kontrolní výpočet \[ (R^2 - r^2) \cdot Q \] a vyjde mu přesně $L = 1{,}25 \cdot 10^{6}$. Je tedy v limitu a spokojeně běží s výsledkem za kapitánem Raketkou.

Kapitán Raketka nechá podložky upravit podle spočtené hodnoty $r$. Jelikož také nechce nechat nic náhodě, na super přesné vesmírné váze nechá zvážit svou budoucí novou loď před a po namontování podložek. Z hrůzou dojde k závěru, že limit na celkovou hmotnost podložek byl překročen o více než $1{,}5$ kg! To znamená, že s rozjezdem do kopce nelze počítat a stoupne mu průměrná spotřeba!

Co udělal inženýr Trumf za chybu?

Kde byly chyby

První chyba, kterou inženýr Trumf udělal, bylo nepoužití selského rozumu. Podařilo se mu totiž najít dvě hodnoty $r$, přesněji $0{,}038421836$ a $0{,}038421837$, které řeší jeho rovnici \[ (1 \cdot R^2 - 1 \cdot r^2) \cdot 10^9 \cdot 10{,}1 = L. \] Jedná se sice o kvadratickou rovnici, kde lze čekat 0 až 2 řešení, ale již od pohledu je jasné, že máme-li řešení $r$, pak druhé řešení je právě $-r$.

Byla tedy chyba ve vzorci $\eqref{eq:rovnost}$? Vzorec je odvozený správně. Chyba samozřejmě byla v důvěře v počítací stroj, který inženýr Trumf použil. Vždyť právě ten mu v podstatě řekl, že obě hodnoty rovnost \eqref{eq:rovnost} splňují, a to nemůže být pravda. Kladné řešení je právě jedno a je to \[ r = \sqrt{0{,}04^2 - \frac{1{,}25}{10{,}1} 10^{-3}} = \frac{1}{100}\sqrt{\frac{1491}{101}}. \] Trumfův problém je tedy práce s přibližnými hodnotami. Dále se podíváme, co přesně se v Trumfově počítacím stroji událo.

Reprezentace hodnot v počítači

Jako všechny pozemské stroje, tak i ten Trumfův má omezenou paměť a na uložení jednoho čísla si vždy nechá přesně 32 bitů. Obecný tvar ukládaného čísla je následující: \[ \text{znaménko} \cdot \text{signifikand} \cdot \text{báze}^\text{exponent}. \] Báze je určená předem a je rovna 2, abychom mohli výhodné použít dvou hodnot jednoho bitu, $0$ a $1$. Rezervovaných 32 bitů tedy musí obsahovat informace o znaménku, signifikandu a exponentu. Ukládáme-li číslo $x$, tak jeho 32 bitů je rozděleno následujícím způsobem. Jeden bit, označíme jej $s$, určuje, zda je číslo kladné nebo záporné. Celkem 23 bitů slouží pro binární reprezentaci signifikandu, přesněji její větší části. Označíme tyto bity $s_1,s_2,\ldots,s_{23}$. Nakonec 8 bitů je určeno k uložení informace o exponentu, ty označíme $e_1,\ldots,e_8$. Hodnotu čísla $x$ získáme ze vzorce \begin{equation} \label{eq:svz} x = \underbrace{(-1)^s }_{\text{znaménko}} \cdot \underbrace{\left( 1.s_1s_2\ldots s_{23}\right)_2 }_{\text{signifikand}} \cdot 2^{\overbrace{\left( e_1e_2\ldots e_8\right)_2 - 127}^{\text{exponent}}}. \end{equation} Je třeba si všimnout dvou věcí. V signifikandu je napevno první cifra před binární čárkou nastavena na $1$, čímž se ušetří trochu paměti. Této jedničce se často říká skrytá jednička nebo skrytý/implicitní bit. V exponentu figuruje číslo $127$, což je tzv. vychýlení/posunutí (bias), které nám umožňuje získat i záporné exponenty.

Tomuto formátu se říká jednoduchá přesnost (single precision). Je dán standardem IEEE 754 [3], který navíc diktuje, že krajní hodnoty exponentu jsou rezervované pro jiné informace. Konkrétně pokud $e = (e_1e_2 \ldots e_8)_2 = 0$, pak daných 32 bitů reprezentuje subnormální číslo a nepoužívá se obecný vzorec se skrytou jedničkou \eqref{eq:svz}. Pokud je $e$ naopak maximální, tedy $e = 255$, pak je hodnota interpretována nějakým vymezeným specifickým významem. Mezi tyto speciální hodnoty patří například plus a minus nekonečno. Pro všechny ostatní hodnoty $e$ platí \eqref{eq:svz} a říkáme, že číslo $x$ je normalizované. Hodnoty exponentu se tedy pohybují od $1-127 = -126$ až do $254-127 = 127$.

Jelikož v hlavním záběru tohoto formátu jsou normalizovaná čísla, nadále se budeme soustředit pouze na ně. Označme množinu všech normalizovaných čísel $x$ symbolem $\mathcal{M}$. Platí tedy \[ \begin{split} \mathcal{M} = \Big \{ & (-1)^s \cdot \left( 1.s_1s_2\ldots s_{23}\right)_2 \cdot 2^{ \left( e_1e_2\ldots e_8\right)_2 - 127 } \colon \\ & s \in \{0,1\}, 0 < e < 256, 0 \leq \left(s_1s_2\ldots s_{23}\right)_2 \leq 2^23-1 \Big \}. \end{split} \]

Abychom naznačili, jak množina $\mathcal{M}$ vypadá, tak na obrázku č. 2 je vykreslený počet jejích prvků na intervalu pevné délky $\frac{1}{10}$.

Float density 02

Obrázek č. 2: Hodnotou $N(x)$ značíme počet prvků množiny $\mathcal{M}$ v intervalu o délce $\frac{1}{10}$ rovnoměrně kolem hodnoty $x$. Tato hodnota nám ukazuje, jak jemně či hrubě jednoduchá přesnost pokrývá interval $(-10,10)$. Za povšimnutí stojí, že svislá osa má logaritmické měřítko.

Máme-li nějaké reálné číslo $x$ a chceme s ním v tomto formátu pracovat, tak prvním krokem je najít jeho reprezentaci ve zvoleném formátu. Tedy přesněji najít prvek množiny $\mathcal{M}$, který bude dostatečně dobře reprezentovat hodnotu $x$. Pokud $x \in \mathcal{M}$, tak je řešení jasné. Pokud tomu tak není, taktika bude najít co nejbližšího souseda z $\mathcal{M}$, pokud ovšem nejsme od množiny moc daleko. Připomeňme, že jsme se kvůli zjednodušení vysvětlování omezili pouze na normalizovaná čísla a že se tím dopouštíme drobné nepřesnosti.

Prvním krokem je najít binární reprezentaci čísla $x$, nejlépe takto: \begin{equation} \label{eq:xbin} x = \pm \left(1.x_1x_2x_3 \ldots \right)_2 \cdot 2^q. \end{equation} Uvažujeme, že posloupnost $\left ( x_i \right)_{i=1}^{+\infty}$ má nekonečně mnoho členu; konečné rozvoje doplníme samými nulami na konci. Dále potřebujeme číslo $x$ zaokrouhlit tak, abychom dostali tvar \[ x \approx \widetilde{x} = \pm \left(1.\widetilde{x_1}\widetilde{x_2}\widetilde{x_3} \ldots \widetilde{x_{23}} \right)_2 \cdot 2^{\widetilde{q}}. \] Tedy zaokrouhlujeme na 23. pozici za binární tečkou v \eqref{eq:xbin}. Zaokrouhlovat budeme pomocí pevně zvolené strategie. Tou výchozí je zaokrouhlování k nejbližšímu sousedovi. Číslo, které má dva nejbližší sousedy, se zaokrouhlí podle pravidla „shody na sudé“ (ties to even). Důvodem této volby se zabývat nebudeme, odkážeme se na [1] a [2]. V binární reprezentaci sudým číslem rozumíme to, jehož rozvoj končí na $0$.

Ukažme si toto pravidlo na příkladu. Pro jednoduchost budeme zaokrouhlovat na 3. pozici za binární tečkou. Mějme číslo \[ 0{.}011101, \] které leží mezi $0{.}011$ a $0{.}100$. Jelikož na 4. místě je $1$, a za touto pozicí je ještě nějaká nenulová cifra, tak budeme zaokrouhlovat nahoru, tedy na číslo $0{.}100$. Pokud bychom měli číslo \[ 0{.}011001, \] pak fakt, že na 4. pozici je $0$, nutí zaokrouhlovat dolů na $0{.}011$. Posledním případem je číslo \[ 0{.}0111, \] které má na 4. pozici $1$ a za ním už jen samé nuly. Toto číslo je stejně daleko od čísel $0{.}011$ a $0{.}100$ a na řadu přišlo pravidlo „shody na sudé“. Sudé je $0{.}100$ a to je tedy to číslo, na které zaokrouhlíme. Ještě detailnější rozebrání tohoto postupu lze nalézt v tomto blogu.

Uvedený příklad postihuje všechna pravidla, která ke strategii zaokrouhlování k nejbližším sousedům musíme znát. Dalšími 3 volbami jsou zaokrouhlování k $0$, k $+\infty$ a k $-\infty$. Zvláště zaokrouhlování k $0$ je velice jednoduché, neboť bez ohledu na znaménko stačí zapomenout vše na pozici 24 a výše.

Zaokrouhlením jsme tedy dospěli k číslu $\widetilde{x}$. Pokud je exponent v reprezentovatelném rozsahu, tedy pokud $-126 \geq \widetilde{q} \geq 127$, pak máme našeho vítěze z množiny $\mathcal{M}$. Pokud je exponent příliš malý, hovoříme od podtečení (underflow), pokud je moc velký pak o přetečení (overflow). K signalizaci těchto problémů slouží výše zmíněné speciální hodnoty. Celkem se nám podařilo definovat zobrazení $\fl: \mathbb{R} \to \mathcal{M} \cup \{ ? \}$ takto \[ \Fl{x} = \begin{cases} \widetilde{x} & \text{ pokud } \widetilde{x} \in \mathcal{M}, \\ ? & \text{ jinak.}\end{cases} \] Symbolem $?$ myslíme pro zjednodušení jakýkoliv výjimečný stav.

Měření chyby reprezentace

Dále budeme již uvažovat jen výchozí volbu zaokrouhlování, tedy k nejbližšímu sousedovi. Chybou reprezentace myslíme číslo $| x - \Fl{x} |$. Zachováme značení z předchozí části. Potom můžeme chybu jednoduše odhadnout \[ | x - \Fl{x} | \leq 2^{q-24}. \] Pravá strana odhadu závisí na $x$, proto se místo této absolutní chyby volí chyba relativní, kterou stejným způsobem rovnou odhadneme \[ \frac{| x - \Fl{x} |}{| x |} \leq \frac{2^{q-24}}{\left(1.x_1x_2x_3 \ldots \right)_2 \cdot 2^q} \leq 2^{-24}. \] Hodnotě na pravé straně takto odhadující relativní chybu říká zaokrouhlovací jednotka (unit roundoff error) nebo také strojové epsilon. (Je třeba dát pozor, definice se někdy liší a navíc jsou závislé na strategii zaokrouhlování.)

Vraťme se nyní zpět i inženýru Trumfovi a odhadněme jeho chybu.

Chyba v Trumfově výpočtu

Abychom mohli zcela rozumět tomu, kde se chyby ve výpočtu podle \eqref{eq:rovnost} vzaly, museli bychom se věnovat i početním operacím, které Trumf použil. Zmíněný standard IEEE 754 specifikuje i tyto operace. My se nyní tomuto věnovat nebudeme, pokračování této tématiky lze nalézt v příspěvku, který se zabývá sčítáním na počítači. Vhodným výchozím čtením je [2].

Jedinou informací o operacích bude to, že v principu fungují tak, že jejich výsledek je opět reprezentován v množině $\mathcal{M}$ stejným způsobem. Tedy například pro $x,y \in \mathcal{M}$ si lze jejich součet představit jako \[ x \oplus y = \Fl{x+y}, \] kde symbolem $\oplus$ míníme operaci sčítání v jednoduché přesnosti.

Pojďme si nyní odhadnout, kolika desítkovým cifrám výsledku můžeme bezmezně věřit, víme-li, že relativní chyba je omezená hodnotou \[ 2^{-24} \approx 5{,}96 \cdot 10^{-8}. \] Tedy chyby zaokrouhlování jsou na 8. cifře desítkové reprezentace. (Při zobrazování desítkových reprezentací čísel v jednoduché přednosti proto nemá cenu obecně zobrazovat více než $7$ cifer.)

Inženýr Trumf vrací výsledek $r = 0{,}038421837$, a to zvýšení 8. cifry o 1 oproti získanému výsledku. To je ovšem přesně pozice, kde lze řádově čekat chybu. Proto mu také vyšla kladně „kontrola“ správnosti výsledku: platí totiž $\Fl{0{,}038421836} = \Fl{0{,}038421837}$.

Co se děje dále při výpočtu $(R^2-r^2)\cdot Q$? Chyba v čísle $r$ je řádu $10^{-10}$. Umocněním $r^2$ se neposune, odečtením $R^2$ se také (obecně) nic nestane. Přenásobením $Q \approx 10^{10}$ se nám chyba dostane do řádů jednotek, což je ten rozdíl $1{,}5$ kg, který nám vyšel. (Tento rozdíl jsme zjistili pomocí dvojité přesnosti, která „vidí správně“ 15 desítkových míst.)

Je důležité poznamenat, že náš pohled na chybu ve výpočtu je do jisté míry naivní, nicméně v našem případě postačující k tomu, abychom určili, na jakém řádu lze chybu čekat. Řád, kde lze chybu čekat, a tedy i spolehlivost výsledku, samozřejmě také ovlivňuje počet operací, a tedy reprezentací, které jsme provedli. Výsledná chyba navíc závisí i na vlastních hodnotách, které při špatném nastavení mohou ještě zhoršit (nebo paradoxně i zlepšit) kvalitu výsledku. To, že na nějakém řádu lze chybu čekat neznamená, že tam bude. Již zmíněný příspěvek, který se zabývá sčítáním na počítači, se věnuje některým z těchto jevů.

Na závěr uveďme odkaz na server root.cz, kde se lze srozumitelně (česky) dočíst o reprezentaci čísel s plovoucí čárkou a provádění aritmetických operací.

Použitá literatura

  1. J. F. Reiser, D. E. Knuth. Evading the drift in floating-point addition, Information Processing Letters. 3: 84-87. DOI: 10.1016/0020-0190(75)90022-8
  2. D. Goldberg. What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic, Computing Surveys, March, 1991, Association for Computing Machinery, Inc. editovaná online verze
  3. IEEE STANDARD 754-2008 - IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic, IEEE, 2008, online

Tento článek byl vznikl v rámci řešení projektu Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382).


Diskuze